1. Resmi Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/06/1927-620.
 2. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/02/1982-17609.
 3. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/08/1982-17789.
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/10/1982-17849.
 5. Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/03/1983-17976.
 6. Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/1983-18250.
 7. Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/02/1984-18301.
 8. Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/10/1984-18544.
 9. Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/10/1984-18553.
 10. Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/04/1985-18733.
 11. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/04/1986-19082.
 12. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/11/1986-19291.
 13. Sığınak Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/08/1988-19910.
 14. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/03/1989-20112.
 15. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/11/1990-20696.
 16. Su Ürünleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/03/1995-22223.
 17. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/09/1996-22770.
 18. Askerlik Çağına Girenlerin İlk Yoklama İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/01/1997-22871.
 19. Karayolları Trafik Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/07/1997-23053 (1. mükerrer).
 20. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/04/1999-23670.
 21. Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/12/1999-23906.
 22. İller Bankası Jeotermal Enerji Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/06/2001-24443.
 23. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/08/2001-24501.
 24. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/07/2002-24811.
 25. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/12/2003-25311.
 26. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/02/2004-25384.
 27. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/03/2004-25406.
 28. Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/04/2004-25422.
 29. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/04/2004-25445.
 30. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/08/2004-25569.
 31. Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/09/2004-25571.
 32. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/12/2004-25682.
 33. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2004-25687.
 34. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/01/2005-25699.
 35. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/02/2005-25727.
 36. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/06/2005-25839.
 37. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/09/2005-25942.
 38. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/09/2005-25942.
 39. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/11/2005-25991.
 40. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/11/2005-25997.
 41. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/11/2005-26005.
 42. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2005-26040 (3. mükerrer).
 43. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/01/2006-26047.
 44. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/02/2006-26083.
 45. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/04/2006-26150.
 46. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/10/2006-26326.
 47. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/11/2006-26357.
 48. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/04/2007-26482.
 49. Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/04/2007-26482.
 50. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/05/2007-26532.
 51. Adıyaman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/11/2007-26708.
 52. Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/12/2007-26724.
 53. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/12/2007-26727.
 54. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/12/2007-26735.
 55. Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2007-26739.
 56. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/06/2008-26898.
 57. Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/10/2008-27024.
 58. Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/11/2008-27051.
 59. Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/11/2008-27061.
 60. Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/11/2008-27065.
 61. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/12/2008-27075.
 62. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/02/2009-27145.
 63. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/04/2009-27208.
 64. Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/06/2009-27268.
 65. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/06/2009-27270.
 66. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/07/2009-27277.
 67. Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/07/2009-27298.
 68. Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/10/2009-27368.
 69. Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/10/2009-27379.
 70. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/12/2009-27448.
 71. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/01/2010-27471.
 72. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/03/2010-27533.
 73. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/04/2010-27561.
 74. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/06/2010-27601.
 75. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/06/2010-27605.
 76. Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/06/2010-27605.
 77. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/07/2010-27651.
 78. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/08/2010-27661.
 79. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/08/2010-27672.
 80. Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 01/10/2010-27716.
 81. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/10/2010-27721.
 82. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/10/2010-27722.
 83. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/10/2010-27742.
 84. Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/11/2010-27757.
 85. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/01/2011-27817.
 86. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/04/2011-27918.
 87. Adıyaman Üniversitesi Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/05/2011-27928.
 88. Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/06/2011-27969.
 89. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/10/2011-28097.
 90. Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/11/2011-28103.
 91. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU), Resmî Gazete tarih-sayı: 03/12/2011-28131.
 92. Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/01/2012-28170.
 93. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/05/2012-28283.
 94. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/05/2012-28300.
 95. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/08/2012-28388.
 96. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/12/2012-28512.
 97. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/12/2012-28512.
 98. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/12/2012-28512.
 99. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/01/2013-28532.
 100. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/02/2013-28550.
 101. Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/03/2013-28582.
 102. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/04/2013-28620.
 103. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/04/2013-28628.
 104. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/04/2013-28633.
 105. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/05/2013-28648.
 106. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/06/2013-28678.
 107. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/06/2013-28681.
 108. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB), Resmî Gazete tarih-sayı: 10/07/2013-28703.
 109. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/07/2013-28710.
 110. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/07/2013-28712.
 111. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/07/2013-28713.
 112. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/07/2013-28721.
 113. Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/08/2013-28727.
 114. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/08/2013-28730.
 115. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/08/2013-28733.
 116. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/08/2013-28744.
 117. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/09/2013-28762.
 118. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/09/2013-28770.
 119. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 01/10/2013-28782.
 120. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/10/2013-28783.
 121. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 05/10/2013-28786.
 122. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/11/2013-28828.
 123. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/12/2013-28848 (1. mükerrer).
 124. Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/12/2013-28848 (2. mükerrer).
 125. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/12/2013-28855.
 126. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/12/2013-28861.
 127. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/12/2013-28862.
 128. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/04/2014-28962.
 129. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/05/2014-28994.
 130. Adıyaman Üniversitesi Türkçe Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/05/2014-29001.
 131. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/05/2014-29003.
 132. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/05/2014-29012.
 133. Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/05/2014-29012.
 134. Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/07/2014-29063.
 135. Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/07/2014-29073.
 136. Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/07/2014-29073.
 137. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/09/2014-29115.
 138. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/11/2014-29186.
 139. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/2014-29204.
 140. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/02/2015-29255.
 141. Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/03/2015-29284.
 142. Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/04/2015-29314.
 143. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/06/2015-29378.
 144. Maden Atıkları Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/07/2015-29417.
 145. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/07/2015-29418.
 146. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/11/2015-29527.
 147. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/04/2016-29690.
 148. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/01/2017-29940.
 149. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/01/2017-29945.
 150. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/01/2017-29959.
 151. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/03/2017-30004.
 152. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/04/2017-30031.
 153. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/04/2017-30032.
 154. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/05/2017-30082.
 155. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/06/2017-30090.
 156. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/06/2017-30105.
 157. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/06/2017-30105 (1. mükerrer).
 158. Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/07/2017-30116.
 159. Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/07/2017-30116.
 160. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/08/2017-30142.
 161. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/10/2017-30206.
 162. İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/10/2017-30208.
 163. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/10/2017-30223.
 164. İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/10/2017-30224.
 165. Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/12/2017-30279.
 166. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/12/2017-30283.
 167. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/01/2018-30291.
 168. Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/01/2018-30295.
 169. Otopark Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/02/2018-30340.
 170. Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/02/2018-30345.
 171. Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/04/2018-30390.
 172. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/06/2018-30449.
 173. Çevre Etiketi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/10/2018-30570.
 174. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/11/2018-30583.
 175. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 09/11/2018-30590.
 176. Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/11/2018-30595.
 177. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/03/2019-30702.
 178. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/04/2019-30754.
 179. İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/07/2019-30823.
 180. Sıfır Atık Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/07/2019-30829.
 181. Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/07/2019-30847.
 182. Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/09/2019-30899.
 183. Ağaçlandırma Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/10/2019-30927.
 184. Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/12/2019-30985.
 185. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/12/2019-30995 (4. mükerrer).
 186. Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/01/2020-31008.
 187. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/02/2020-31044.
 188. Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/02/2020-31050.
 189. Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/02/2020-31050.
 190. Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 25/02/2020-31050.
 191. Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 01/06/2020-31142.
 192. Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 1829/01/2021-31278.
 193. Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/01/2021-31674.
 194. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmî Gazete tarih-sayı: 20/12/2021-31695.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 20 Aralık 2021 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.