Kanun


 1. Hafta Ta’tîli Hakkında Kânûn, Kanun no: 394, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/01/1924-54.
 2. Tevhîd-i Tedrîsât Kânunu, Kanun no: 430, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/03/1924-63.
 3. Hilâfetin İlgâ ve Hânedân-ı Osmâniyye’nin Türkiye Cumhûriyyeti Memâliki Hâricine Çıkarılmasına Dâir Kânun, Kanun no: 431, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/03/1924-63.
 4. Köy Kanunu, Kanun no: 442, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/04/1924-68.
 5. Şapka İktisası Hakkında Kanun, Kanun no: 671, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/11/1925-230.
 6. Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, Kanun no: 677, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/1925-243.
 7. İktisâdî Müesseselerde Mecbûrî Türkçe Kullanılması Hakkında Kânun, Kanun no: 805, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/04/1926-353.
 8. Türkiye Cumhûriyeti Dâhilinde Bulunan bi’l-Umûm Mebâni-i Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğrâ ve Medhiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun, Kanun no: 1057, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/06/1927-608.
 9. Askerlik Kanunu, Kanun no: 1111, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/07/1927-631, 18/07/1927-632, 19/07/1927-633, 20/07/1927-634, 21/07/1927-635.
 10. Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun, Kanun no: 1288, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/05/1928-900.
 11. Kânunların ve Nizâmnâmelerin Sûret-i Neşr ve İ’lânı ve Mer’iyyet Târihi Hakkında Kânun, Kanun no: 1322, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/06/1928-904.
 12. Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, Kanun no: 1353, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/11/1928-1030.
 13. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kanun no: 1593, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/05/1930-1489.
 14. Soy Adı Kanunu, Kanun no: 2525, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/07/1934-2741.
 15. Kemal Öz Atlı Cümhur Reisimize Verilen Soy Adı Hakkında Kanun, Kanun no: 2587, Resmî Gazete tarih-sayı: 27/11/1934-2865.
 16. Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun, Kanun no: 2590, Resmî Gazete tarih-sayı: 29/11/1934-2867.
 17. Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanun, Kanun no: 2596, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/1934-2879.
 18. 24/11/1934 Tarih ve 2587 Sayılı Kanunla Kemal Öz Adlı Türkiye Cumhur Reisine Verilen “ATATÜRK” Adının veya Bunun Başına ve Sonuna Söz Konarak Yapılan Adların Hiç Bir Kimse Tarafından Alınamayacağını Buyuran Kanun, Kanun no: 2622, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/12/1934-2888.
 19. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Kanun no: 3458, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/06/1938-3945.
 20. İl İdaresi Kanunu, Kanun no: 5442, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/06/1949-7236.
 21. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, Kanun no: 5816, Resmî Gazete tarih-sayı: 31/07/1951-7872.
 22. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kanun no: 5846, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/12/1951-7981.
 23. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Kanun no: 6235, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/02/1954-8625.
 24. Orman Kanunu, Kanun no: 6831, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/09/1956-9402.
 25. Sivil Savunma Kanunu, Kanun no: 7126, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/06/1958-9931.
 26. Tebligat Kanunu, Kanun no: 7201, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/02/1959-10139.
 27. Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, Kanun no: 132, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/11/1960-10661.
 28. Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.), Kanun no: 193, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/01/1961-10700.
 29. Vergi Usul Kanunu, Kanun no: 213, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/01/1961-10703, 11/01/1961-10704, 12/01/1961-10705.
 30. Kat Mülkiyeti Kanunu, Kanun no: 634, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/07/1965-12038.
 31. Devlet Memurları Kanunu, Kanun no: 657, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/07/1965-12056.
 32. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Kanun no: 2429, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/03/1981-17284.
 33. Yükseköğretim Kanunu, Kanun no: 2547, Resmî Gazete tarih-sayı: 06/11/1981-17506.
 34. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Kanun no: 2809, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/03/1983-18003.
 35. Siyasi Partiler Kanunu, Kanun no: 2820, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/04/1983-18027.
 36. Çevre Kanunu, Kanun no: 2872, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/08/1983-18132.
 37. Milli Parklar Kanunu, Kanun no: 2873, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/08/1983-18132.
 38. Türk Bayrağı Kanunu, Kanun no: 2893, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/09/1983-18171.
 39. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Kanun no: 2911, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/10/1983-18185.
 40. Yükseköğretim Personel Kanunu, Kanun no: 2914, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/10/1983-18190.
 41. Karayolları Trafik Kanunu, Kanun no: 2918, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/10/1983-18195.
 42. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, Kanun no: 2923, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/10/1983-18196.
 43. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, Kanun no: 5187, Resmî Gazete tarih-sayı: 14/11/1983-18221 (2. Mükerrer).
 44. Resmi Gazetede Yayınlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kanun no: 3011, Resmî Gazete tarih-sayı: 01/06/1984-18418.
 45. İmar Kanunu, Kanun no: 3194, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/05/1985-18749.
 46. Maden Kanunu, Kanun no: 3213, Resmî Gazete tarih-sayı: 15/06/1985-18785.
 47. Ölçüler ve Ayar Kanunu, Kanun no: 3516, Resmî Gazete tarih-sayı: 21/01/1989-20056.
 48. Kıyı Kanunu, Kanun no: 3621, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/04/1990-20495.
 49. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, Kanun no: 4122, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/07/1995-22355.
 50. Mera Kanunu, Kanun no: 4342, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/02/1998-23272.
 51. Türk Medeni Kanunu, Kanun no: 4721, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/12/2001-24607.
 52. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Kanun no: 4722, Resmî Gazete tarih-sayı: 08/12/2001-24607.
 53. Kamu İhale Kanunu, Kanun no: 4734, Resmî Gazete tarih-sayı: 22/01/2002-24648.
 54. İş Kanunu, Kanun no: 4857, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/06/2003-25134.
 55. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kanun no: 4982, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/10/2003-25269.
 56. Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, Kanun no: 5000, Resmî Gazete tarih-sayı: 19/11/2003-25294.
 57. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kanun no: 5018, Resmî Gazete tarih-sayı: 24/12/2003-25326.
 58. Basın Kanunu, Kanun no: 5187, Resmî Gazete tarih-sayı: 26/06/2004-25504.
 59. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kanun no: 5216, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/07/2004-25531.
 60. Türk Ceza Kanunu, Kanun no: 5237, Resmî Gazete tarih-sayı: 12/10/2004-25611.
 61. Dernekler Kanunu, Kanun no: 5253, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/11/2004-25649.
 62. Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun no: 5271, Resmî Gazete tarih-sayı: 17/12/2004-25673.
 63. İl Özel İdaresi Kanunu, Kanun no: 5302, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/03/2005-25745.
 64. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, Kanun no: 5312, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/03/2005-25752.
 65. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Kanun no: 5346, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/05/2005-25819.
 66. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu, Kanun no: 5355, Resmî Gazete tarih-sayı: 11/06/2005-25842.
 67. Belediye Kanunu, Kanun no: 5393, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/07/2005-25874.
 68. Türkiye İstatistik Kanunu, Kanun no: 5429, Resmî Gazete tarih-sayı: 18/11/2005-25997.
 69. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kanun no: 5510, Resmî Gazete tarih-sayı: 16/06/2006-26200.
 70. Enerji Verimliliği Kanunu, Kanun no: 5627, Resmî Gazete tarih-sayı: 02/05/2007-26510.
 71. İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun, Kanun no: 5649, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/05/2007-26518.
 72. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Kanun no: 5651, Resmî Gazete tarih-sayı: 23/05/2007-26530.
 73. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, Kanun no: 5686, Resmî Gazete tarih-sayı: 13/06/2007-26551.
 74. Türk Borçlar Kanunu, Kanun no: 6098, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/02/2011-27836.
 75. Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Kanun no: 6101, Resmî Gazete tarih-sayı: 04/02/2011-27836.
 76. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Kanun no: 6112, Resmî Gazete tarih-sayı: 03/03/2011-27963.
 77. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun no: 6331, Resmî Gazete tarih-sayı: 30/06/2012-28339.
 78. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kanun no: 6356, Resmî Gazete tarih-sayı: 07/11/2012-28460.
 79. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kanun no: 6502, Resmî Gazete tarih-sayı: 28/11/2013-28835.
 80. Sınai Mülkiyet Kanunu, Kanun no: 6769, Resmî Gazete tarih-sayı: 10/01/2017-29944.

Benzer Konu Başlıkları:

Üst Konu Başlığı:


Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler en son 10 Ocak 2017 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.

%d blogcu bunu beğendi: