Microsoft Word’de Dizin Oluşturma


Aşağıdakiler için bir dizin girdisi oluşturabilirsiniz:

 • Sözcükler, tümceler veya simgeler için
 • Bir sayfa aralığına yayılan bir konu için
 • Başka bir girdiye başvuru yapmak için (örneğin “Ulaştırma. Bkz. Bisikletler”).

Metni seçip bunu dizin girdisi olarak işaretlediğinizde Microsoft Word, işaretlenmiş ana girdinin ve eklemek üzere seçtiğiniz çapraz başvuru bilgilerinin yer aldığı özel bir XE (Dizin Girdisi) alanı ekler.

XE (Dizin Girdisi) alanı

Tüm dizin girdilerini işaretledikten sonra, bir dizin tasarımı seçin ve tamamlanan dizini oluşturun. Bundan sonra, Word dizin girdilerini toplar, alfabetik olarak sıralar, sayfa numaralarına bakarak aynı sayfada tekrarlayan girdileri bulur ve kaldırır ve belgede dizini görüntüler.

Microsoft Word’de bir dizin oluşturmak istiyorsanız Microsoft Office’in “Dizin oluşturma ve dizini güncelleştirme” başlıklı makalesini okuyunuz. Burada sadece dizin alanında kullanılan kodların anlamları yer almaktadır.

Sözcük ve cümle işaretleyerek dizin oluşturma

Uyumluluk dosyası kullanarak girdileri otomatik olarak işaretleme

Uyumluluk dosyası oluşturun.

 1. Boş bir belge açarak 2 sütunlu bir tablo oluşturun.
 2. İlk sütunlara, Microsoft Word’ün aramasını ve dizin girişi olarak işaretlemesini istediğiniz, yani arayacağı metni girin. Metni, tam olarak belgede göründüğü gibi girdiğinizden emin olun. Metnin her bir farklı yazılışı için farklı bir satır kullanın.
 3. İkinci sütunlara, ilk sütundaki arayıp bulacağı metin için dizinde göstermesini istediğinizi metni yazın. Bir veya daha fazla alt giriş oluşturmak istiyorsanız, her bir girdi adı arasına iki nokta üst üste (:) koyun.
 4. Her dizin başvurusu ve girişi için 2 ve 3. adımları yineleyin.
 5. Dosyasını kaydedin, kapatın.
 6. Dizin haline getirmek istediğiniz belgeyi açın.
 7. Ekle menüsünde Başvuru‘nun üzerine gelin, Dizin ve Tablolar‘ı ve sonra Dizin sekmesini tıklatın.
 8. Otomatik İşaret‘i tıklatın.
 9. Dosya adı kutusuna kullanmak istediğiniz uyumluluk dosyasının adını girin.
 10. ‘ı tıklatın.

Word, her paragraftaki girişin yalnızca ilk yinelenişini işaretler.

DİZİN GİRDİSİ

XE (Dizin Girdisi) dizin girdisi için metin ve sayfa numarası tanımlar. Dizin içine dahil edilecek öğeyi tanımlamak için XE alanı eklemelisiniz.

XE alanı gizli metin olarak biçimlendirilir ve belge içinde sonuç görüntülemez. Bu alanı görmek için Göster/Gizle Paragraf işareti simgesini tıklamanız gerekir.

Sözdizimi

Belgenizdeki bir dizin girdisi alanı görüntülediğinizde sözdizimi buradaki gibi olacaktır:

{ XE “Metin” [Anahtarlar ] }

 NOT    Alan kodu, alana ne göstermesi gerektiğini söyler. Alan sonuçları, alan kodu değerlendirildikten sonra belgede gösterilen sonuçlardır. Alan kodu görünümü ile alan kodu sonuçları görünümü arasında geçiş yapmak için Alt+F9 tuşlarına basın.

Yönergeler

“Metin”

Dizin içinde görünmesini istediğiniz metin. Alt girdiyi belirtmek için, ana girdi metnini ve alt girdi metnini iki nokta (:) ile ayırarak ekleyin.

Anahtarlar

\b

Girdinin sayfa numarasına kalın biçimlendirme uygular. { XE “Metin vurgulama” \b } alanı, dizinde “Metin vurgulama, 23” gibi bir bilgi görüntüler. Girdinin dizin stili zaten kalın olarak belirlenmişse, anahtar kalın biçimlendirmeyi kaldırır.

\f “Tür”

Girdi türü tanımlar. { XE “Metin Seçme” \f “a” } alanının girdisi yalnızca { DİZİN \f “a” } alanının eklediği dizinde bulunur. Varsayılan giriş türü “i”dir.

\i

Girdinin sayfa numarasına italik biçimlendirme uygular. { XE “Metin bulma” \i } alanı, dizinde “Metin bulma, 23 ” gibi bir bilgi görüntüler. Girdinin dizin stili zaten italik olarak belirlenmişse, anahtar italik biçimlendirmeyi kaldırır.

\r Yer İşareti

Belirtilen yer işareti işaretlenen sayfa aralığını, girdinin sayfa numarası olarak girer. { XE “Metin seçme” \r Metin seçme } alanı girdiyi, dizinde, “Metin seçme, 20–25” olarak görüntüler.

\t “Metin”

Metni sayfa numarasının yerine ekler. Metni tırnak işareti içine alın. { XE “Vurgulama” \t “Bkz: Seçme” } alanı, girdiyi dizinde “Vurgulama, Bkz: Seçme” şeklinde görüntüler.

\y

Dizin girdisi için yomiyi (dizinlerin sıralanacağı ilk fonetik karakter) tanımlayan sonraki metni belirtir.

 NOT   Bu anahtar, en az bir Doğu Asya dilini etkinleştirdiyseniz kullanılabilir.

DİZİN

INDEX alanı, XE (Index Entry, Dizin Girdisi) alanları tarafından belirtilen dizin girdilerini toplayarak bir dizin oluşturur. Başvurular sekmesinin Dizin grubunda Dizin Ekle‘yi tıklatarak Index alanı ekleyebilirsiniz.

Sözdizimi

Belgenizde Index alan kodunu gördüğünüzde, sözdizimi aşağıdakine benzer olur:

{ INDEX [Anahtarlar ] }

NOT   Alan kodu, alana ne göstermesi gerektiğini söyler. Alan sonuçları, alan kodu değerlendirildikten sonra belgede gösterilen sonuçlardır. Alan kodu görünümü ile alan kodu sonuçları görünümü arasında geçiş yapmak için Alt+F9 tuşlarına basın.

Anahtarlar

\b Yer İşareti

Belgenin yalnızca belirtilen yer işaretiyle işaretlenmiş kısmından bir dizin oluşturur. { INDEX \b Seç } alanı belgenin “Seç” yer işaretiyle işaretlenmiş kısmından bir dizin oluşturur.

\c Sütunlar

Sayfa üzerinde birden fazla sütun içeren bir dizin oluşturur. { INDEX \c 2 } alanı iki sütunlu bir dizin oluşturur. En fazla dört sütunlu dizinler oluşturabilirsiniz.

\d “Ayırıcılar”

\s anahtarıyla birlikte kullanılır, sıralı sayıları ve sayfa numaralarını birbirinden ayıran karakterleri (en çok 5 olabilir) belirler. {INDEX \s bölüm \d ” : ” } alanı, sayfa numaralarını “2:14.” biçiminde görüntüler. \d anahtarını atlarsanız, tire (-) kullanılır. Karakterler tırnak imleri içine alınmalıdır.

\e “Ayırıcılar”

Dizin girdisiyle bu girdinin bulunduğu sayfa numarasını ayıran karakterleri (en çok 5 olabilir) belirler. { INDEX \e “; ” } alanı, dizin içinde “Metin ekleme; 3” gibi bir sonuç görüntüler. \e anahtarını atlarsanız, virgül ve boşluk (, ) kullanılır. Karakterler tırnak imleri içine alınmalıdır.

\f “Tanımlayıcı”

Yalnızca belirlenen girdi türünü kullanan bir dizin oluşturur. { INDEX \f “a” } tarafından oluşturulan dizin sadece { XE “Metin Seçme” \f “a” } gibi XE alanlarıyla işaretlenmiş girdileri içerir. Varsayılan girdi türü “I”.

\g “Ayırıcılar”

Sayfa aralıklarını birbirinden ayıran karakterleri (en çok 5 karakter) belirler. Karakterleri tırnak imleri içine alın. Varsayılan olarak tire (-) kullanılır. { INDEX \g ” ve ” } alanı sayfa aralıklarını “Metin bulma, 3 – 4” biçiminde görüntüler.

\h “Başlık”

Dizin içindeki alfabetik gruplar arasında Dizin Başlığı stili ile biçimlendirilen metni ekler. Metni tırnak işaretleri içine alın. { INDEX \h “—A—” } alanı dizin içindeki her alfabetik grup öncesinde uygun olan harfi görüntüler. Gruplar arasına boş bir satır eklemek için, boş tırnak işareti kullanın: \h “”.

\k “Ayırıcılar”

Dizin girdisi ile onun çapraz başvurusunu ayıran karakterleri belirler. { INDEX \k “; ” } alanı, dizin içinde “Metin ekleme: Bkz: Düzenleme” gibi bir sonuç görüntüler. \k anahtarını atlarsanız, nokta ve boşluk (. ) kullanılır. Karakterler tırnak imleri içine alınmalıdır.

\l “Ayırıcılar”

Birden çok sayfaya yapılan başvuruları birbirinden ayıran karakterleri belirler. Varsayılan karakterler virgül ve bir boşluktur (, ). Tırnak işaretleri içine alarak en fazla 5 karakter kullanabilirsiniz. { INDEX \l ” veya ” } alanı, dizin içinde “Metin ekleme, 23 veya 45 veya 66” gibi girdiler görüntüler.

\p “Aralık”

Belirlenen harfler için bir dizin derler. { INDEX \p a-m } alanı, yalnızca A ile M arasındaki harfler için bir dizin üretir. Harf dışında bir karakterle başlayan girdileri eklemek için ünlem işareti (!) kullanın. { INDEX \p !–t } ile üretilen dizin, A ile T arasındaki harfleri içerdiği gibi diğer özel karakterleri de içerir.

\r

Alt girdileri asıl ana girdiyle aynı satır içine koyar. Ana girdiyle alt girdileri birbirinden iki nokta (:) ayırır; alt girdileri birbirinden ayırmak için de noktalı virgül (;) kullanılır. { INDEX \r } alanı “Metin: ekleme 5, 9; seçme 2; silme 15” gibi girdiler görüntüler.

\s

Ardından bir sıralama adı geldiğinde, sıra numarasını sayfa numarasına ekler. Varsayılan ayırıcı karakter tiredir (-); başka bir ayırıcı karakter belirtmek için \d anahtarını kullanın.

\y

Dizin girdileri için yomi metninin kullanımını etkinleştirir.

\z

Microsoft Word’ün dizin oluşturmak için kullandığı dil kimliğini tanımlar. Türkçe için 1055.

Alanlar için ortak komutlar

Püf Noktası

Dizin oluşturduğunuz belgeniz birden fazla sayfa numaralandırma stili içeriyorsa yani mesela ön sayfalar i, ii, iii diye giderken iç sayfalar 1, 2, 3 diye gidiyorsa siz dizini güncelleştirdiğinizde baştan başlayan numaralandırmanız öncekinen devam et şeklinde güncellenir. Bu da dizin girdilerinin olduğundan farklı sayfalarda gösterilmesine sebep olur. Bunu önlemek için dizini güncelleştirdikten sonra bölümlerinizdeki sayfa numaralarınızı eski haline getirip, güncelleyip sonra yeniden bir kerelik dizini güncelleştirin. Bu sefer herşey doğru olacaktır. Ama dizini tekrar güncelleştirdiğinizde tekrar başa dönersiniz.

Kaynaklar


“Microsoft Word’de Dizin Oluşturma” için 3 cevap

 1. hocam mesela excelden gelen adısoyadı alanında “birleştirme alanı”nı ekledikten sonra.. sadece soyadının çıkmasını istioyorsam nasıl bi ayırıcı kullanacagım .:(

  örnek : excel listesinde adısoyadı diye bi alan çektim.

  Adı : kısmında Nuri Alço yazıyor.

  Adı : Nuri Alço
  ben sadece Nuri kelimesinin gelmesini istiyorum. yani boşluktan sonraki kelimeyi almasın.veya sadece soyadını almak istersem 1. kelimeyi degil 2. kelimeyi alsın.

  Beğen

  • AdıSoyadı alanının A1 hücresinde olduğunu varsayarsak bir başka hücereye =PARÇAAL(A1;MBUL(” “;A1)+1;UZUNLUK(A1)-MBUL(” “;A1)) formülünü yazarsanız sadece soyadını almış olursunuz. Bunun için tabii ki AdıSoyadı alanının “Yazım Düzeni” ve “Kırp” formülleri ile standartlaştırılmış olması iyi olur. Ayrıca bu işlem sadece tek isimli kişiler için geçerlidir. İki isimli kişilerde soyadı olarak ikinci ismi alır bu formül. Onun için de daha gelişmiş bir formül yazmak gerekir. Kolay gelsin.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: